informace o fungování našeho plaveckého klubu

Pravidla na bazéně
Každý člen plaveckého oddílu musí dodržovat provozní řád bazénu a dbát pokynů trenéra. Musí chodit na bazén včas, tzn. tak, aby se začátkem tréninku byl připraven skočit do vody. Vstup do šaten je povolen 15 min. před začátkem tréninku a pouze za přítomnosti trenéra. Před vstupem na bazén je povinen se umýt bez plavek. V bazénu je dovoleno plavat pouze s čepičkou. Šatny musí opustit maximálně do 15 min. po skončení tréninku. Místo peněžité zálohy na zámeček od nás dostane dítě vstupenku (průkazku).
Tréninkový deník (notýsek)
Každé dítě nosí na trénink tréninkový deník (notýsek), který má každý měsíc řádně nadepsán. Do notýsku zapisujeme trénink a některá oznámení pro rodiče. Oznámení pro rodiče jsou také vyvěšena na internetu (...vosp.plavecky.club), na nástěnce vedle vchodu do pánské šatny nebo je děti dostanou napsaná na lístečku.
Placení
Prosíme o včasné placení příspěvků. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, který je jedinou identifikací platícího! Prosíme o doručení dokladu o zaplacení (stačí e-mail), jinak považujeme příspěvky za nezaplacené.
Bankovní spojení: 1019585605/6100, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který identifikuje platícího, dostanete v zaslané faktuře, či na vyžádání od trenéra.
Příspěvky v prvním pololetí je nutno zaplatit do konce září, příspěvky na druhé pololetí do konce února.
Lékařské potvrzení a informace o dítěti
Na začátku školního roku každý člen oddílu odevzdá od lékaře vyplněný originál „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na závodech a trénincích plaveckého oddílu, dále k účasti na zimním a letním soustředění nebo jiné zotavovací akci“. Jde o sdružení dvou potvrzení (abyste nemuseli platit u lékaře za každý zvlášť) a to o způsobilosti k plaveckému tréninku a za druhé potvrzení k dětské zotavovací akci (v našem případě letního a zimního soustředění, ale je použitelné i na školy v přírodě a tábory). Potvrzení musí být řádně vyplněno (rodné číslo, datum potvrzení od lékaře) a je platné jeden rok. Pokud má dítě nějaké zdravotní problémy, potom vyšetřující lékař připojí lékařskou zprávu s přesně definujícím omezením fyzické zátěže.
Dále na začátku školního roku každý člen oddílu odevzdá vyplněné „Kontaktní informace“. Uvedené e-maily považujeme za běžně používané a budeme na ně zasílat zprávy, na které je třeba včas zareagovat (oznámení o závodech apod.). Zvažte, které e-mailové adresy do kontaktů uvedete.
Oba dokumenty je potřeba odevzdat do konce září.
Závody
Jsme sportovní oddíl a během roku se účastníme různých závodů. Pokud je dítě přihlášeno na závody a nemůže se jich zúčastnit, prosíme ihned o včasnou omluvu trenérovi. Pokud nebude omluva provedena do data stanoveného pro odhlášky, zaplatí výdaje spojené se závody (startovné, objednanou stravu a ubytování, dopravu). V Praze se konají jarní a podzimní krajské přebory žactva (kategorie do deseti let, 11, 12, 13 a 14 let). Tyto závody jsou povinné pro všechny závodníky v dané kategorii. Jedná se o jedinou možnou kvalifikaci na republikové přebory. Také republikové přebory jsou povinné. Jejich termíny jsou dostatečně brzo zveřejněny.
Soustředění
Jezdíme na zimní a letní soustředění. Termíny průběžně oznamujeme. Letní soustředění má v náplni plavání a suchou přípravu, na zimním soustředění běžkujeme.
ŽÁDÁME RODIČE, aby s dětmi (resp. za dětmi) NECHODILI na bazén. Provozní řád a hygienické předpisy bazénu to neumožňují. Po dohodě s vedením bazénu je však možné v případě nutnosti malé děti doprovodit do šaten nebo vyzvednout ze šaten a pomoci jim s převlékáním. To za předpokladu použití krajních skříněk v blízkosti vchodu, aby měla paní lázeňská přehled o rodičích. Rodiče nesmí doprovázet děti do sprchy. Hovořit s trenérem je možné před začátkem tréninku do 17:00 hodiny (u dětí z první výukové hodiny) a po 19:00 hodině (u dětí z druhé výukové hodiny a dětí na obě hodiny).

KAM DÁL ?


kde plaveme
kdy plaveme
naše pravidla
sportovní lékařské prohlídky
Ochrana a nakládání s osobními údaji (GDPR)
naši plaváčci